Privacy statement – Autobedrijf Eussen

Autobedrijf Eussen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Eussen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Eussen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Eussen
Ransdalerstraat 43, 6311 AW Ransdaal (Voerendaal)
043 459 1677
info@eussen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten/opdrachten;
 • Communicatie over de overeenkomst/opdracht;
 • Het aanbieden van een service en/of onderhoudsbeurt;
 • Het aanvragen/aanbieden van financieringen en/of verzekeringen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag;
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Lookalike profiling en opstellen van doelgroep profielen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, geslacht;
 • Autogegevens zoals merk, type, chassisnummer, kenteken;
 • Bankrekeningnummer;
 • Kopie rijbewijs/legitimatiebewijs, hierbij mogen foto en geboorteplaats onbruikbaar worden gemaakt;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor sturen van nieuwsbrieven, ICT, leadopvolging, administratie, (direct) marketing. Derde partijen met wie wij samenwerken, zoals advertentienetwerken of sociale media partijen, kunnen gegevens over u hebben verzameld die zij met ons delen. Deze gegevens worden vervolgens door ons gecombineerd met de door ons verzamelde gegevens, zodat we onze profielen en doelgroepen kunnen verbeteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als u onze website bezoekt, en als we indien nodig uw toestemming daarvoor krijgen, kunnen we cookies en andere soortgelijke technologieën gebruiken om informatie op te slaan om onze reclame te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantenervaring te bieden. Als u geen cookies wilt gebruiken, dan kunt u ze weigeren.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent bij Autobedrijf Eussen of interesse blijft tonen in onze diensten, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Back-up van belangrijke informatie;
 • Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma;
 • Systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord;
 • Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Wijzigingen aan dit privacy beleid
Zonder uw rechten te beperken zoals beschreven in dit privacy beleid, behoudt Autobedrijf Eussen zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen of anderszins bij te werken. Wanneer Autobedrijf Eussen wijzigingen aan dit beleid aanbrengt, wordt de datum waarop de wijzigingen werden aangebracht op deze website aangegeven.